SVETA KNJIGA - VSI SMO ENO
SACRED BOOK - WE ARE ALL ONE

OI

Vse je Eno. Eno je v vsem.
All is One. One is in all.
Vse, kar je, je v tem trenutku.
This moment is all there is.
V vsem vidim sebe.
I see myself in everything.
Sem živ svoboden človek.
I am an alive, free human being.
Bivanje v svetu je sveto.
Existing in the world is sacred.
Življenje je sveto.
Life is sacred.

Vrednote
Values

Spoštujem sebe.
I respect myself.
Spoštujem sočloveka.
I respect fellow human beings.
Spoštujem naravo.
I respect nature.
Spoštujem vse, kar je.
I respect all there is.
Do vsega in vseh imam odnos, kakršnega si želim do sebe.
I have the same attitude towards everything and everyone as I want it towards myself.
Vsi ljudje smo enakovredni, v dostojanstvu in pravicah.
All human beings are equal in dignity and in rights.
Celotno človeštvo je ena družina in ena skupnost.
All humanity is one family and one community.
Integriteta je moja temeljna vrednota.
Integrity is my core value.
Živim sočutno.
I am compassionate.
Živim empatično.
I am empathetic.
Živim hvaležno.
I am grateful.
Živim pošteno.
I am honest.
Živim zavestno.
I live consciously.
Živim v ljubezni, v najvišje dobro vsega in vseh.
I live in love, for the highest good of everything and everyone.
Živim v miru, sožitju, prispevanju in harmoniji.
I live in peace, coexistence, contribution and harmony.
Živim po načelih trajnostnega in obnovitvenega razvoja.
I live according to the principles of sustainable and renewable development.
Moji bitje, telo, čustva, misli, besede in dejanja so suvereni, skladni, neodvisni, celoviti, nedotakljivi in enotni.
My being, body, emotions, thoughts, words, and actions are sovereign, harmonious, independent, whole, untouchable, and unified.
Spoštljivo se izražam in poslušam, z namenom, da dojamem.
I respectfully express myself and listen, with the intention of perceiving.
Prizadevam si za spoštovanje, svobodo in suverenost otrok.
I strive for the respect, freedom and sovereignty of children.

Odgovornosti
Responsibilities

Sprejemam odgovornost za svoja dejanja in svoje življenje.
I accept responsibility for my actions and for my life.
Živim odgovorno do vsega in vseh.
I live responsibly towards everything and everyone.
Spoštljivo, odgovorno in zavestno živim svoje svoboščine.
I respectfully, responsibly and consciously enjoy my freedoms.
Sočloveku dopuščam in omogočam njegove svoboščine.
I allow and enable the freedoms of fellow human beings.
Spoštljivo, odgovorno in zavestno častim, molim, meditiram in izvajam obrede.
I respectfully, responsibly and consciously worship, pray, meditate and perform ceremonies.
Sem sprememba, ki jo želim v svetu.
I am the change I want in the world.

Svoboščine
Liberties

Svoboda je moja temeljna pravica.
Freedom is my fundamental right.
Svobodno diham.
I am free to breathe.
Svobodno izbiram.
I am free to choose.
Svobodno ljubim.
I am free to love.
Svobodno bivam.
I am free to live.
Svobodno se gibljem.
I am free to move.
Svobodno se izražam.
I am free to express myself.
Svobodno izvajam molitve in obrede.
I am free to perform prayers and ceremonies.
Svobodno se družim in praznujem.
I am free to socialize and celebrate.
Svobodno in pravično izmenjujem.
I exchange freely and fairly.
Svobodno izbiram način samozdravljenja.
I am free to choose the way of self-healing.
Imam svoboden stik z bitji in naravnimi elementi.
I am free to be in touch with beings and natural elements.
Svobodno lahko bivam v trajnostno samooskrbnem ali lokalno samooskrbnem okolju.
I am free to live in a sustainable self-sufficient or locally self-sufficient environment.
Svobodno lahko bivam v zdravi naravi in v čistem okolju, ob sonaravno pridelani hrani, izvirski vodi in pristnih človeških stikih.
I am free to live in a healthy nature and in a clean environment, with sustainably grown food, spring water and genuine human contact.
Svobodno lahko postavim sonaravno svetišče na zemljišču s katerim upravljam.
I am free to set up a sustainable sanctuary on the land I manage.
Svobodno lahko uporabljam naravne vire.
I am free to use natural resources.
Svobodno lahko nudim pomoč, v najvišje dobro.
I am free to offer help, for the highest good.
Svobodno lahko počivam.
I am free to rest.
Svobodno in suvereno odločam o svojem telesu.
I make free and sovereign decisions about my body.
Svobodno in suvereno odločam o načinu in kraju poroda ter prisotnih ob porodu svojega otroka.
I am free and sovereign to decide on the manner and place of birth and those present at the birth of my child.
Svobodno in suvereno odločam o prenehanju svojega telesnega obstoja in pokopu oz. raztrosu.
I am free and sovereign to decide on the termination of my physical existence and burial or scatter.
Imam pravico do čistega zraka, čiste vode in čiste zemlje.
I have the right to clean air, clean water and clean soil.
Imam pravico do življenja v varnem in dostojnem domu.
I have the right to live in a safe and dignified home.
Imam pravico do življenja v miru.
I have the right to live in peace.
Imam pravico do lastnega mnenja.
I have the right to my own opinion.
Imam pravico do tišine in zvoka.
I have the right to silence and to sound.
Imam pravico do zasebnosti.
I have the right to privacy.
Vse moje pravice so tudi pravice sočloveka.
All my rights are also the rights of fellow human beings.
Moje svoboščine so moje pravice in moje odgovornosti.
My liberties are my rights and my responsibilities.

Narava
Nature

Narava je sveta.
Nature is sacred.
Narava je moj dom, moje svetišče, učiteljica in svoboščina.
Nature is my home, my sanctuary, my teacher and my liberty.
V naravi lahko bivam in se gibljem svobodno.
In nature, I can live and move freely.
Spoštujem, negujem in varujem naravo, z njo sodelujem in sem njen glas.
I respect and protect nature, I cooperate with nature and I am its voice.
Vsi elementi narave so sveti.
All natural elements are sacred.

Sveti prostor
Sacred space

Moje telo je moje svetišče in bivališče.
My body is my sanctuary and my abode.
Moja prisotnost ustvarja sveti prostor.
My presence creates a sacred space.
Moje bivališče in moj dom sta svetišči.
My abode and my home are my sanctuaries.
Moje telo in moj sveti prostor sta nedotakljiva.
My body and my sacred space are inviolable.

Čaščenje, molitve, meditacije in obredi
Worship, prayers, meditations and ceremonies

Dih je moja molitev.
Breath is my prayer.
Gibanje je moja molitev.
Movement is my prayer.
Zvok in tišina sta moja molitev.
Sound and silence are my prayers.
Hvaležnost je moja molitev.
Gratitude is my prayer.
Meditacija je moja molitev.
Meditation is my prayer.
Izražanje čustev je moja molitev.
Expression of emotions is my prayer.
Opazovanje in ustvarjanje sta moja molitev.
Observing and creating are my prayers.
Čaščenje je moj obred in moja molitev.
Worship is my ceremony and my prayer.
Častim Stvarstvo, Naravo in Življenje.
I worship Creation, Nature and Life.
Častim življenjske prehode.
I worship life transitions.
Častim naravne cikle.
I worship natural cycles.
V obredu smo vsi enakopravni.
In a ceremony, we are all equal.
Vsak dan izvajam svoje čaščenje.
I perform my worship every day.
Moja molitev je nedotakljiva.
My prayer is untouchable.

Praznovanja
Celebrations

Vsak trenutek lahko praznujem življenje.
Every moment I can celebrate life.
Svobodno in na svoj način lahko praznujem hormonske, menstrualne, sončne, lunine, planetarne in druge cikle.
I can celebrate hormonal, menstrual, solar, lunar, planetary and other cycles freely and in my own way.
Svobodno lahko izbiram svoja praznovanja in obrede.
I am free to choose my celebrations and ceremonies.

Pojmi za lažje razumevanje Svete knjige Verske Skupnosti ENO

Concepts for easier understanding of the Sacred Book of the Spiritual Community ENO (ONE)

BIVANJE V NARAVI
je opredeljeno kot kratkotrajno (za obisk) ali dolgotrajno (kot bivanjski in življenjski prostor).

LIVING IN NATURE
is defined as short-term (visit) or long-term (as a living space).

ČLOVEK
je živo bitje, je zavedanje, so njegove izkušnje, je njegova prisotnost, njegova sposobnost učenja, sočutja in ljubečega sodelovanja.
Dani so mu fizično telo, zavest, dih, moč giba, zvoka in energijsko polje.

HUMAN
is a living being, is awareness, are his experiences, his presence, his ability to learn, compassion and loving cooperation.
He is given a physical body, consciousness, breath, power of movement, sound and the energy field.

DELOVANJE V NAJVIŠJE DOBRO
pomeni srčno delovanje po načelu spoštovanja vsega, kar je.

WORKING FOR THE HIGHEST GOOD
means functioning from the heart, according to the principle of respect towards all that is.

DRUŽINA
je skupnost ljudi, ki so sorodstveno ali kako drugače svobodno povezani v spoštljivih in srčnih odnosih.

FAMILY
is a community of people who are related or otherwise freely connected in respectful and heartful relationships.

GIBANJE
pomeni vse vrste premikanja telesa, od hoje, teka do plesa, potovanja po zemlji, vodi, zraku …
Skozi sveti ples prinašamo zdravljenje in blaginjo naši Zemlji in vsemu Živemu.
Svobodno gibanje je neomejeno.

MOVEMENT
means all kinds of body movements, from walking, running to dancing, traveling on land, water, air…
Through the sacred dance we bring healing and prosperity to our Earth and to all the Living.
The freedom of movement is unlimited.

INTEGRITETA
je celovitost, skladnost, pristnost, doslednost, poštenost in verodostojnost človeka.
Človek z integriteto je človek, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori.

INTEGRITY
is the wholeness, coherence, authenticity, consistency, honesty and credibility of man.
A man with integrity is a man who says what he thinks and does what he says.

IZRAŽANJE
pomeni smeh, jok, jezo, žalost, glas in zvok, ples, gibanje, premikanje, šport, mirovanje, tišino…
Svobodno izražanje je, ko se izražamo po lastni zavestni volji, v spoštovanju vsega.

EXPRESSION
means laughter, crying, anger, sadness, voice and sound, dancing, movement, sports, rest, silence…
Free expression is when we express ourselves according to our own conscious will in respect for everything.

LJUBEZEN
je stanje močne naklonjenosti do koga ali česa;
je občutenje povezanosti z vsem, kar obstaja.

LOVE
is a state of strong affection for someone or something;
is a sense of connection to all that exists.

NARAVA
so Zemlja, Sonce, Luna, planeti, naravni elementi, rastline, živali, drugi organizmi, bitja, človek in energija.

NATURE
is Earth, Sun, Moon, planets, natural elements, plants, animals, other organisms, beings, man and energy.

NARAVNI ELEMENTI
so zemlja, zrak, voda, ogenj in eter.

NATURAL ELEMENTS
are earth, air, water, fire, and ether.

ODGOVORNOST
je sposobnost sočutnega dojemanja vsega kot dela sebe in delovanje v okviru tega;
je zmožnost v vsakem trenutku odgovoriti z zavestno akcijo ali zavestno neakcijo ter
je sposobnost in dolžnost razumevanja posledic za svoja dejanja.

RESPONSIBILITY
is the ability of compassionate perception of everything as a part of oneself and to act upon it;
is the ability to respond in every moment with conscious action or conscious inaction, and
is the ability and duty to understand the consequences for one’s actions.

OBNOVITVENI RAZVOJ
je naravnanost k sprejetju odgovornosti za trenutno stanje okolja in aktivno dejaven prispevek k njegovi obnovi in povrnitvi v harmonično stanje.

RENEWABLE DEVELOPMENT
is an orientation towards accepting responsibility for the current state of the environment and an active contribution to its renewal and recovery to a harmonious state.

PLANETARNI CIKLI
solsticiji, enakonočja, polne in prazne lune, planetarni in kozmični aspekti so priložnosti, da častimo življenje, se združujemo in izvajamo obrede v najvišje dobro vsega in vseh.

PLANETARY CYCLES
equinoxes, solstices, full and new moons, planetary and cosmic aspects are opportunities to worship life, unite and perform ceremonies for the highest good of all and everything.

SKUPNOST
je skupina ljudi, kjer posameznike družijo in povezujejo skupne lastnosti, potrebe in cilji v enovito celoto.
Skupnost je organizirana za zadovoljevanje določenih splošnih družbenih potreb.

COMMUNITY
is a group of people where individuals socialize and connect by common characteristics, needs and goals into a unified wholeness.
The community is organized to meet certain general social needs.

SOČUTJE
je stanje višje zavesti;
je sposobnost zaznavati in dojemati, kar čutijo, mislijo in doživljajo drugi.
Sočutje imamo lahko do živega bitja, vendar se ne strinjamo nujno z njegovim ravnanjem.

COMPASSION
is a state of higher consciousness;
is the ability to perceive and grasp what others feel, think and experience.
We may have compassion for a living being, but not necessarily agree with his or her conduct.

SPOŠTOVANJE
je nesebično pozitiven odnos do nekoga, nečesa in celotnega stvarstva.
Spoštovanje izhaja iz človekove etično utemeljene vrednosti in avtentičnosti.

RESPECT
is a selflessly positive attitude towards someone, something and the whole of creation.
Respect stems from man’s ethically grounded value and authenticity.

STIK Z NARAVNIMI ELEMENTI
je telesni stik z naravnimi elementi, vključno z goloto telesa, vendar zgolj če je spoštljiva do okoliščin in vseh udeleženih.

CONTACT WITH NATURAL ELEMENTS
is physical contact with natural elements, including nudity, but only if it is respectful of circumstances and of all that are involved.

STVARSTVO
je obstoj vseh idej, misli, živih bitij, stvari, dogodkov, energij, časa in prostora.

CREATION
is the existence of all ideas, thoughts, living beings, things, events, energies, time and space.

SUVERENOST
je lastnost človeka, ki nad seboj nima nobene višje oblasti.

SOVEREIGNTY
it is the quality of a man who has no higher authority over himself.

SVETIŠČE
je čas in prostor, ki si ga posameznik ali skupina zavestno ustvari v namen izvajanja verskih obredov, čaščenja in molitev; prostor je lahko tudi objekt;
je tudi fizično telo nekoga, ki izvaja obrede, čaščenja in molitve.

SANCTUARY
is the time and space that an individual or group consciously creates for the purpose of performing religious rites, worship and prayer; space can also be an object;
It is also the physical body of someone who performs ceremonies, worship, and prayers.

SVETI PROSTOR
je prostor, kjer se nahaja iskra duha; je vsepovsod, znotraj in zunaj človeka, ki ga ta zavestno ustvarja in prizemljuje.
Sveti prostor je neomejen, sega od središča zemlje do vrha neba.

HOLY SPACE
is the space where the spark of the spirit is located; it is everywhere, inside and outside man, which he/she/they consciously create and ground.
The sacred space is limitless, extending from the center of the earth to the top of the sky.

SVETI ZVOK
je vibracija, ki zveni z namenom uglaševanja z naravnimi božanskimi frekvencami in harmonijami. Lahko je tudi tišina.

HOLY SOUND
is a vibration that sounds for the purpose of tuning in with natural divine frequencies and harmonies. It can also be silence.

SVETO, SVETOST
je najvišje stanje izražanja duha;
je stanje nedotakljivosti;
je lastnost človeka, ki ga ne obvladujejo negativna nagnjenja in si prizadeva delati dobro;
v njegovi bližini se lahko dogajajo čudeži.

HOLY, HOLINESS
is the highest state of expression of the spirit;
is a state of inviolability;
It is a characteristic of a man who is not controlled by negative tendencies and who strives to do good;
miracles can happen in his presence.

SVOBODA
je stanje, ko človek lahko izbira, se suvereno odloča in deluje po lastni zavestni volji.
Svoboda je najvišja vrednota in odgovornost.

FREEDOM
It is a state in which man can make choices, make sovereign decisions and act according to his own conscious will.
Freedom is the highest value and responsibility.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
je delovanje za ohranjanje biološke raznovrstnosti, čistosti narave, naravnih elementov in virov;
je odgovorno, preudarno in uravnovešeno razpolaganje z naravnimi viri.
Po načelih trajnostnega razvoja delujemo tudi za prihodnje rodove.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
is action to preserve biodiversity, the purity of nature, natural elements and resources;
is a responsible, prudent and balanced disposal of natural resources.
According to the principles of sustainable development, we work for future generations.

VIDETI SEBE
je sposobnost, da v vsem vidim sebe;
je zavedanje o tem, da na vsakega človeka ali situacijo preslikavam svoje spomine iz preteklosti na druge situacije in ljudi.
Zavedanje o tem ustvarjalnem procesu je pot; načrtno preslikavanje svetosti v svet je delo na tej poti.

SEE YOURSELF
is the ability to see myself in everything;
is the awareness that I am projecting my memories of past situations and people to other situations and people.
Awareness of this creative process is the path; the systematic projection of holiness into the world is the work being done on this path.

ZASEBNOST
pomeni nedotakljivost in samostojnost odločanja o uporabi osebnih podatkov. Nedotakljivost zasebnosti se nanaša na bivališče, fizično telo, osebnost in lastno zgodovino.

PRIVACY
means the inviolability and autonomy of decision-making on the use of personal data. The inviolability of privacy refers to residence, physical body, personality and one’s own history.

ZAVESTNO
Zavesten človek se zaveda trenutnega stanja in dogajanja ter načrtno izbira misli, odzive in način delovanja ter tudi stanje svojega duha.

CONSCIOUSLY
A conscious person is aware of the current state and events and systematically chooses thoughts, reactions and ways of acting, as well as the state of his spirit.

ŽIVLJENJE
je obstoj in bivanje v stvarstvu.

LIFE
is existence and being in creation.

ŽIVLJENJSKI PREHODI
so rojstvo, prehod v odraslost, menstrualni cikel, samospoznanje, starševstvo, smrt…

LIFE TRANSITIONS
are birth, transition to adulthood, menstrual cycle, self-knowledge, parenthood, death…

ŽIVO BITJE
je bitje, ki ni omejeno samo na svojo pojavno obliko, ampak je hkrati v njem prisotna tudi iskra življenja.
Človek, žival, rastlina, micelij, mineral, ogenj, voda, zrak, zemlja,… – vse to je živo.

LIVING CREATURE
is a being that is not limited only to its manifestation, but at the same time the spark of life is present in it.
Human, animal, plant, mycelium, mineral, fire, water, air, earth – all of this is alive.